ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

กำหนดการ วันที่
หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "เหมาจ่าย"
โครงการฯ ตั้งค่าบันทึกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
(หากเลยกำหนด ให้ตั้งค่าให้เสร็จภายใน 23 ธ.ค. 2561)
ก่อนวันที่ 17 ธ.ค. 2561
โครงการฯ เปิดรายวิชา ก่อนวันที่ 9 ม.ค. 2562
นิสิตปัจจุบันพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร
(นิสิตจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเว็บออนไลน์ได้)
นิสิตใหม่ บว. รหัส 61
17 - 21 ธ.ค. 2561

นิสิตทั้งหมด
24 ธ.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2562

สำหรับนิสิตลงทะเบียนล่าช้า
14 - 17 ม.ค. 2562
วันลงทะเบียนเรียน 9 - 12 ม.ค. 2562
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา 14 - 18 ม.ค. 2562
วันเปิดภาคเรียน 14 ม.ค. 2562
วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต 14 ม.ค. 2562
วันบันทึกงดเรียนรายวิชา (ไม่บันทึก 'W' สำหรับระดับปริญญาตรี) 26 ม.ค. - 12 ก.พ. 2562
วันบันทึกงดเรียนรายวิชา (บันทึก 'W' สำหรับระดับปริญญาตรี) 13 - 31 มี.ค. 2562
หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "ไม่เหมาจ่าย"
โครงการฯ ตั้งค่าบันทึกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนวันที่ 9 ม.ค. 2562
โครงการฯ เปิดรายวิชา ก่อนวันที่ 9 ม.ค. 2562
นิสิตพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร
(ลงทะเบียนเรียนก่อนพิมพ์ KU9 ไปชำระเงิน)
9 - 17 ม.ค. 2562
วันลงทะเบียนเรียน 9 - 12 ม.ค. 2562
วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า 14 - 17 ม.ค. 2562
วันลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงรายวิชา 14 - 18 ม.ค. 2562
วันเปิดภาคเรียน 14 ม.ค. 2562
วันคัดชื่อออกและหมดสถานภาพนิสิต 14 ม.ค. 2562
วันบันทึกงดเรียนรายวิชา (ไม่บันทึก 'W' สำหรับระดับปริญญาตรี) 26 ม.ค. - 12 ก.พ. 2562
วันบันทึกงดเรียนรายวิชา (บันทึก 'W' สำหรับระดับปริญญาตรี) 13 - 31 มี.ค. 2562

การพ้นสภาพของนิสิต

นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากการถูกคัดชื่อออก จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ได้ หากต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิต ต้องดำเนินการดังนี้
 1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
  ระดับการศึกษา วิทยาเขต หน่วยงาน
  นิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน สำนักทะเบียนและประมวลผล
  กำแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน-กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย
 2. หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
  เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
 3. หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน
  เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตยังไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ จนกว่าจะดำเนิน 'Activate' รหัสบัญชี ครบทุกขั้นตอน
การ Activate รหัสบัญชี
 1. https://accounts.ku.ac.th
 2. เลือกเมนูการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
การเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการ Activate
 1. รหัสบัตรประชาชน
 2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
 3. รหัสนิสิต ไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า
 4. เลือก Type ให้ถูกต้อง นิสิตปัจจุบัน เป็น Student , นิสิตจบการศึกษาเป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน gmail โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ค่า mail สำหรับการกู้คืน และตั้งคำถามคำตอบกันลืมให้เรียบร้อย
การใช้งานเว็บสำหรับนิสิตใหม่
 1. กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
 2. ขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Account Nontri)

การแสดงเอกสาร PDF

เว็บนี้ได้ออกแบบให้แสดง ใบแจ้งการชำระเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสาร PDF แสดงผลในบราวเซอร์ กรณีบราวเซอร์ เช่น IE เป็นต้น ไม่แสดงผลเอกสาร PDF หรือเป็นหน้าว่างๆ ให้แก้ไขดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Adobe Reader
  (กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม Adobe Reader ให้ติดตั้ง โดยดาวน์โหลดที่นี่)
 2. คลิกเมนู Edit และ Preferences...
 3. ภายใต้รายการ Categories: คลิกรายการ Internet
 4. ภายในกรอบของ Web Browser Options ให้คลิกเลือก Display PDF in browser
 5. คลิกปุ่ม OK
 6. ปิดโปรแกรม Adobe Reader
หากยังไม่สามารถแสดงเอกสารได้ แนะนำให้ลองเปลี่ยนใช้บราวเซอร์อื่น เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer เป็นต้น 

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ
 1. ขอเปิดสอนรายวิชา เมื่อใส่รายวิชาครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม "แจ้งขอเปิดสอน" และคลิกปุ่ม "Send" สถานะจะเป็น "รอการรับรอง" แล้วรอจนกว่าสำนักทะเบียนและประมวลผลรับรองสถานะเปลี่ยนเป็น "เปิดเรียบร้อย"
 2. ออกแบบ Pattern การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • รหัสนิสิตปีเดียวกันเก็บเงินเหมือนกัน ทุกรหัสปีนิสิต ไม่จำเป็นต้องสร้าง Pattern ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • กรณีนิสิตปีเดียวกันเก็บเงินต่างกัน ให้สร้าง Pattern ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ชื่อ Pattern ค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรตั้งชื่อให้สั้นและเข้าใจง่าย
  • Pattern ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ตั้งชื่อขึ้นมา จะใช้ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และรักษาสถานะภาพนิสิต (ไม่ต้องแยกเป็น 2 pattern)
  • กรณีกำหนด Pattern ไว้ให้ mark นิสิตให้ตรงกับ Pattern ที่กำหนดด้วย
 3. ออกแบบชื่อรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา และบันทึกจำนวนเงิน
 4. บันทึกข้อมูลนิสิต กยศ., กรอ. สำหรับนิสิตปริญญาตรี (ถ้ามี)
 5. ตรวจสอบและแจ้งนิสิตที่ค้างชำระเงินภาคต้น ให้ชำระเงินภาคต้นให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถดำเนินการใดๆของภาคปลายได้

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9 สำหรับนิสิตเหมาจ่าย
 1. เปิดเว็บใหม่ https://sp-regis.ku.ac.th/
 2. นิสิตล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
 3. เลือกเมนู KU9/ลงทะเบียนเรียน
 4. เลือกเมนู พิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9
 5. แสดงหน้าชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้คลิกเลือกประเภทการลงทะเบียน และคลิกปุ่มแสดงใบแจ้งหนี้
 6. แสดงใบแจ้งหนี้ KU9 เป็นเอกสาร PDF  บนหน้าต่างใหม่
 7. พิมพ์ KU9 ออกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษ A4
 8. นำใบ KU9 ไปชำระเงินที่ธนาคาร
 9. ถัดจากชำระเงินที่ธนาคารไปแล้ว 1 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้

เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสิต
นิสิตภาคปกติ-พิเศษ (บางเขน-กำแพงแสน)
นิสิตหลักสูตรนานาชาติ
(International Program)
นิสิตโครงการภาคพิเศษ
(Bill Payment)
นิสิตโครงการภาคพิเศษ (เว็บเดิม)
เว็บอาจารย์ที่ปรีกษา
ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

ติดต่อสอบถาม
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 0-2942-8200
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
ต่อ 618035-42
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6
ต่อ 622541-3


  เวลาประมวลผล 0.005249977111816 วินาที